www.joodserfgoedrotterdam.nl (2024)

De Boezemstraat is tegenwoordig een straat tussen de Rusthoflaan en de Boezemsingel. Vroeger liep deze straat tussen de Vaandrigstraat en de de Goudsesingel. Aan de noord-oostzijde van de Boezemstraat bevond zich de algemene slachtplaats van Rotterdam.

Boezemstraat 34 – slachtplaats
Op de Boezemstraat 34 was de slachtplaats gevestigd van Rotterdam. Daar waren ook verschillende bedrijven gevestigd die te maken hadden met de slacht, zoals de handelaren in huiden. Er waren verschillende Joodse ondernemers werkzaam in deze brance, Joodse bedrijven die hier een hoofdvestiging of filiaal hadden uit het adresboek 1934-1935 zijn:
N. V. Kaufmanns Huidenhandel, Jac. E. van Klaveren Huidenhandel, Van Straten & De Wied slachtproducten, H. Israëls & Co – grossiers in rundvlees.
Vermoedelijk horen daar ook bij: A. van Dam’s slachtproducten.

www.joodserfgoedrotterdam.nl (2)Boezemstraat 64 – Herman Italie
Rond 1934 had Herman Italie hier een zaak in rookwaren, wijn en limonade. In een advertentie uit 1935 wordt duidelijk dat de zaak Sigarenmagazijn ‘Deli’ werd genoemd en dat er wijnen werden geleverd van ‘De Beer’. Herman Italie (Rotterdam, – Auschwitz, ) was een zoon van Enoch Italie en Heintje ’t Hart en was gehuwd met Ruda Adler (Heubach, – Auschwitz, ). Ruda en Herman hadden een dochter Henny Josette en woonden aan het begin van de oorlog op de Folkingestraat 8a in Groningen.

Boezemstraat 83 – Samuel van Dijk
Samuel van Dijk (Rotterdam, 4 juni 1896) vierde op 26 juni 1909 zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Samuel was een zoon van Levie van Dijk en Anna Danielson. Meer over Samuel op de Bilderdijkstraat 79a.

www.joodserfgoedrotterdam.nl (3)Boezemstraat 90 – Abraham Isaac de Vries
Abraham Isaac de Vries (Leerdam, 16 september 1837 – Rotterdam, 26 juni 1917) woonde hier rond 1913 en adverteerde in het Nieuw Israëlietisch Weekblad in verband met Rosj Hasjana (Joods nieuwjaar). Op 5 maart 1916 overleed zijn vrouw Henriëtte Wolfsbergen (Rotterdam, 6 augustus 1849) na een huwelijk van 48 jaar in de leeftijd van 66 jaar. Toen zij op 25 december 1907 hun veertigjarig huwelijk vierden woonde het gezin op de Boezemstraat 40.

Boezemstraat 90 – Jacob van Klaveren
In september 1919 wensten Jacob van Klaveren en zijn echtgenote ieder een voorspoedig (Joods) nieuwjaar.

www.joodserfgoedrotterdam.nl (4)Boezemstraat 107 – Jacques de Vries
Op 3 mei 1902 vierde Jacques (Jesaja) de Vries (Aengwirden, – Rotterdam, ) zijn Bar Mitswa (kerkelijk meerderjarig). Jacques was een zoon van Benjamin de Vries (Kuinre, 17 juni 1846 – Rotterdam, 16 september 1904) en Elisabeth Veldman (Heerenveen, – Rotterdam, ). Benjamin en Elisabeth hadden verder de volgende kinderen: Mozes (Terband, – Rotterdam, ), Emanuel (Haskerland, – Apeldoorn, ), Sophia (Aengwirden, – Rotterdam, ), Henderika (Aengwirden, – Auschwitz, ) en Isaak (Aengwirden, – Auschwitz, ).

bron:
A. J. de Vries, Advertentie. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 01-10-1913, p. 12. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010860278:mpeg21:p012.
Henriëtte Wolfsbergen, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-03-1916, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859607:mpeg21:p006.
Jacques de Vries, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 33, 1902, no 17, 25-04-1902. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005413017:00001.
Mozes de Vries, Stadsarchief Rotterdam, 494-03 Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotterdam en geannexeerde gemeenten, inventarisnummer 851-515.
De Vries – Wolfsbergen, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 38, 1907, no 51, 20-12-1907. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005417102:00001.
Samuel van Dijk, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 40, 1909, no 25, 18-06-1909. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005418025:00001.
Jacob van Klaveren, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 50, 1919, no 39, 24-09-1919. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005421091:00001.
Italie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 65, 1934, no 36, 07-09-1934. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005427088:00001.
Italie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 36, 1935, no 14, 05-04-1935. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005428014:00001.
Herman Italie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 59, 1938, no 38, 23-09-1938. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005429091:00001.

illustratie:
Henriëtte Wolfsbergen, Familiebericht. “Nieuw Israelietisch weekblad”. Amsterdam, 10-03-1916, p. 6. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010859607:mpeg21:p006.
Jacques de Vries, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 33, 1902, no 17, 25-04-1902. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005413017:00001.
Italie, Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen; uitgegeven vanwege de Vereeniging van Joodsche Wetenschappen te Rotterdam, jrg 65, 1934, no 36, 07-09-1934. Geraadpleegd op Delpher op 10-09-2022, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBA15:005427088:00001.
Stadsarchief Rotterdam, beeld en geluid. PBK-842 Gezicht op de Boezemstraat, rechts de Haveloze school op nummer 56. 1900. Prentbriefkaarten verzameld door het Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 4029.
Boezemstraat 34 – adresboeken Stadsarchief Rotterdam 1934-1935.

gepubliceerd:
10 september 2022

laatst bijgewerkt:
11 september 2022

www.joodserfgoedrotterdam.nl (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5428

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.